You are here: โครงสร้างส่วนราชการ กองการศึกษา
 
 

กองการศึกษา เบอร์ 042-289265

อีเมล พิมพ์ PDF

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนางัว 042-287136

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสำราญ 042-287126

กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจกรรมนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศึกษาส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้อยู่ในความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาของ  นายทองปนเพชร  หาได้  ตำแหน่ง  นักบริหารการศึกษา  7  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  แบ่งงานภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

1tongponphet

นายทองปนเพชร  หาได้
นักบริหารการศึกษา
รก.ผอ.กองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย

  1. งานวางแผนและโครงการ
  2. งานระบบสารสนเทศ
  3. งานงบประมาณ
  4. งานธุรการและงานสารบรรณ
  5. งานการศึกษาปฐมวัย
  6. งานโรงเรียน
  7. งานกิจการนักเรียน
  8. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

kansueksa_55