You are here: Home
 
 

เทศบาลตำบลนางัว จัดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโซนพื้นที่อำเภอน้ำโสม

อีเมล พิมพ์ PDF

เทศบาลตำบลนางัว จัดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโซนพื้นที่อำเภอน้ำโสม  และอำเภอนายูง ในวันที่ 19 ต.ค. 54  ณ  หอประชุม  สำนักงานเทศบาลตำบลนางัว

kaya54_3

เทศบาลตำบลนางัว จัดการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโซนพื้นที่อำเภอน้ำโสมและอำเภอนายูง ในวันที่ 19 ต.ค. 54 รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 13 แห่งโดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความรู้และชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 200  คน มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ มีการทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โดยให้เทศบาลตำบลนางัวเป็นหน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการขยะ ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป

kaya54_1

kaya54_2